ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
[ΠΑΕ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931]
ΑΡ. ΓΕΜΗ 151533860000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, όπως συνέλθουν σε τηλεδιάσκεψη στην 9η Νοεμβριόυ 2021 , και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, επί της Ιεράς Οδού 286 – 288 στο Αιγάλεω, σε τακτική γενική συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. για την χρήση 2020-2021, μαζί με τις εκθέσεις ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Εκλεκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίού και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από την ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2021 και εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση του 2020-2021 και καθορισμός της αμοιβής
τους.

3) ∆ιάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ΠΑΕ.

Αιγάλεω, 29.10.2021
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου